سامانه توزین در حال حرکت (WIM)

سامانه پلاک خوان سیار

با توجه به روند صعودی تردد كامیونها و وسایل نقلیه تجاری با اضافه بار در طی سالهای اخیر در ایران و همچنین اثرات نامطلوب این نوع وسایل نقلیه بر روی روسازی شبكه راهها، به كارگیری فناوریهای جدید به منظور جلوگیری از تخریب راهها بسیار ضروری به نظر می رسد. یكی از سیستمهای مناسب به منظور كنترل وزن وسایل نقلیه، سیستم توزین حین حركت می باشد. این سیستم ها توانائی اندازه گیری وزن وسایل نقلیه را در محدوده وسیعی از سرعتها دارا می باشند. سیستمهای مذكور علاوه بر به كارگیری به منظور اعمال قانون مربوط به وزن وسایل نقلیه، قابلیت جمع آوری اطلاعات ترافیكی را نیز دارند. با توجه به مطالعات انجام گرفته بر روی روسازی‌ها و بررسی اثرات اضافه بار بر آنها، افزایش اضافه بار منجر به کاهش سریع قابلیت خدمت‌دهی روسازی و در نتیجه نیاز به تعمیر و نگهداری در کوتاه مدت می‌گردد.

سیستمهای توزین حین حركت به سیستمهایی اطلاق می شود كه قابلیت اندازه گیری وزن وسایل نقلیه را بدون نیاز به توقف، دارا می باشند. این سیستمها قابلیت توزین در سرعتهای مختلف را دارند.

اهداف اساسی نصب سیستمهای توزین حین حركت را می توان به دو هدف عمده شامل جمع‌آوری اطلاعات ترافیكی و اعمال قانون تقسیم كرد. جمع آوری اطلاعات ترافیكی كاربردهای بسیار زیادی در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت راهها دارد. اطلاعات به دست آمده از سیستمهای توزین در حال حرکت را می‌توان به صورت ذیل خلاصه کرد

مشخصات سیستم

  • طبقه‌بندی جریان ترافیک و انواع وسایل نقلیه
  • تعیین سرعت وسایل نقلیه
  • وزن کل و وزن هر یك از محورهای وسایل نقلیه
  • فاصلة بین محور ها
  • بار محوری معادل
  • تعیین خط و جهت ترافیك
  • تعیین اطلاعات ترافیکی در ساعت و یا روز خاص
  • نرخ تردد وسیله نقلیه
  • ثبت تصویر کلیه خودروهای عبوری
  • کلاسه بندی کامل کلیه وسایل عبوری در 14 کلاس