پروژه های دردست اجرا

ردیف عنوان پروژه نوع پروژه سطح اجرا نام کارفرما
1 خرید، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت متوسط در استان گلستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
2 خرید، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت متوسط در استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
3 خرید،نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه برخط تشخیص پلاک خودرو فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
4 پشتیبانی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
5 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
6 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
7 ارتقاء دستگاه توزین در حین حرکت استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
8 خرید و نصب دوربین پلاک خوان سیار موسسه سامانه گستر امین سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای موسسه سامانه گستر امين
9 راه اندازی تجهیزات و نگهداری سامانه ترکیبی دستگاه ترددشمار با دوربین کنترل سرعت آذرشهر- تبریز سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
10 سرویس و نگهداری دو دستگاه دوربین کنترل سرعت متوسط محور (هفت باغ 1) در استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
11 قرارداد تکمیل و تجهیز سامانه ثبت تخلفات سرعت محور رفسنجان - کرمان در استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
12 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
13 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
14 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
15 نگهداری و پشتیبانی از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرو جاده ای رهکام ایرانیان(گلستان) سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شرکت رهکام ایرانیان
16 نگهداری و پشتیبانی از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرو جاده ای رهکام ایرانیان(قم) سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شرکت رهکام ایرانیان
17 نگهداری و پشتیبانی از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرو جاده ای رهکام ایرانیان(آذربایجان شرقی) سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شرکت رهکام ایرانیان
18 نگهداری و پشتیبانی از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرو جاده ای رهکام ایرانیان(کرمان) سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شرکت رهکام ایرانیان
19 مطالعه تشخیصی و ارائه طرح ارتقای ایمنی پرتصادف و دارای تصادف برون شهری استان گلستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
20 نگهداری،پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
21 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
22 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

پروژه های خاتمه یافته

ردیف عنوان پروژه نوع پروژه سطح اجرا نام کارفرما
1 مطالعات بنیادین و اولیه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل ریلی مطالعات و پژوهش ملی پژوهشکده حمل ونقل
2 تهیه دستورالعمل مدیریت سرعت در راههای کشور مطالعات و پژوهش ملی پژوهشکده حمل ونقل
3 مطالعات اولیه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل در محور مواصلاتی کرج- چالوس طراحی و نظارت منطقه ای
4 نصب، بهره‌برداری و برداشت دستگاههای ترافیک‌شمار NC-97 سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
5 ارائه طرح سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در محور مواصلاتی مشهدباغچه- تربت حیدریه طراحی و نظارت منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
6 دستورالعمل بکارگیری سامانه‌های کنترل سرعت هوشمند (ITS در جاده‌ها) طراحی و نظارت ملی پژوهشکده حمل ونقل
7 تهیه دستورالعمل ایمن‌سازی عبور و مرور عابرین پیاده (مطالعه موردی در استانهای گیلان و مازندران) طراحی و نظارت ملی وزارت راه و شهرسازی
8 نگهداری و بهره‌برداری از 94 دستگاه ترددشمار الکترونیکی ثابت در راههای کشور سیستم های هوشمند حمل ونقل ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
9 نصب و بهره‌برداری از دستگاههای ترددشمار سیار سیستم های هوشمند حمل ونقل ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
10 کالیبراسیون مدل تعیین محدودیت منطقه‌ای سرعت در انواع راهها در کشور مطالعات و پژوهش ملی پژوهشکده حمل ونقل
11 ساماندهی ترددشماری جاده‌ای کشور مطالعات و پژوهش ملی وزارت راه و شهرسازی
12 برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل بارهای عادی و ترافیکی آموزش ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
13 برگزاری دوره آموزشی مهندسی ایمنی آموزش ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
14 نصب، راه‌اندازی و نگهداری از 200 دستگاه ترددشمار الکترونیکی ثابت در راههای کشور سیستم های هوشمند حمل ونقل ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
15 برگزاری دوره آموزشی مدیریت سوانح آموزش ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
16 برگزاری دوره آموزشی ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها آموزش ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
17 برگزاری دوره آموزشی حمل و نقل بارهای عادی و ترافیکی آموزش ملی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
18 نصب، راه‌اندازی و نگهداری از 10 دستگاه ترددشمار الکترونیکی ثابت در مبادی ورودی تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
19 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار الکترونیکی ثابت در تمامی مبادی ورودی تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
20 جمع‌آوری آمار 13 محور دو خطه استان گلستان با دستگاههای NC200 سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
21 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان مازندران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
22 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
23 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان همدان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
24 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
25 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان زنجان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
26 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان آذربایجان شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
27 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قزوین سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
28 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
29 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
30 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان مازندران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
31 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کردستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
32 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان چهارمحال بختیاری سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
33 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان شمالی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
34 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
35 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان مازندران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
36 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان هرمزگان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
37 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
38 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خوزستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
39 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
40 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
41 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان البرز سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
42 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان آذربایجان شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
43 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان سمنان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
44 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان زنجان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
45 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
46 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
47 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان آذربایجان شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
48 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار در شركت كنترل ترافیك تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
49 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
50 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
51 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
52 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان اردبیل سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
53 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
54 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
55 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
56 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
57 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان شمالی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
58 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در شرکت کنترل ترافیک تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
59 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در شرکت کنترل ترافیک تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
60 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در شرکت کنترل ترافیک تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
61 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در شرکت کنترل ترافیک تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
62 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در شرکت کنترل ترافیک تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای شهرداری تهران
63 خرید 13 دستگاه ترددشمار استان خراسان‌رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
64 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
65 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
66 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
67 نصب، راه‌اندازی ترددشمار RTC استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
68 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان گیلان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
69 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان اصفهان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
70 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
71 خرید 12 دستگاه ترددشمار ثابت در اداره راه و شهرسازی استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
72 خرید 8 دستگاه ترددشمار ثابت در اداره راه و شهرسازی لارستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
73 قرارداد خرید سیستم پلاک‌خوان خودرویی استان کردستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
74 قرارداد خرید تجهیزات سامانه برخط تشخیص پلاک خودرو استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
75 طراحی، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت ترکیبی در استان آذربایجان‌شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
76 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
77 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
78 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
79 طراحی، نصب، راه‌اندازی سیستم برخط محاسبه زمان سفر قزوین سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
80 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
81 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
82 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان خراسان‌جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
83 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
84 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان آذربایجان‌شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
85 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط در راههای برونشهری استان کردستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
86 نصب، راهاندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان سمنان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
87 نصب، راهاندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان مرکزی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
88 خرید و نصب دوربین پلاک خوان سیار 1 موسسه سامانه گستر امین سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای موسسه سامانه گستر امین
89 بازدید ایمنی راههای شریانی ویژه نوروز 94 طراحی و نظارت منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
90 طراحی، نصب، راهاندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت متوسط در استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
91 خرید 11 دستگاه ترددشمار برخط به همراه کلیه تجهیزات استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
92 خرید یک دستگاه دوربین پلاک خوان استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
93 خرید و نصب دوربین پلاک خوان استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
94 نصب، بهره برداری و ارائه خدمات سیستم توزین درحین حرکت محور قم- کاشان در استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
95 نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان رضوی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
96 طراحی، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت ترکیبی در استان آذربایجان‌شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
97 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
98 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان قم سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
99 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان آذربایجان‌شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
100 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان آذربایجان‌غربی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
101 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان خراسان جنوبی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
102 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان آذربایجان شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
103 خرید، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه کنترل سرعت متوسط در محورهای کرمان- بم و بردسیر-باغین در استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
104 خرید، نصب، راه‌اندازی و نگهداری سامانه دوربین‌های پلاک خوان گردنه صلوات آباد استان کردستان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
105 نصب، پشتیبانی ، نگهداری و ارسال برخط اطلاعات دستگاه ترددشمار استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
106 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان کرمان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
107 نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه برخط پلاک‌خوانی قزوین - زنجان سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
108 نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه ترددشمار برخط استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
109 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
110 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان مرکزی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
111 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان تهران سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
112 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان آذربایجان‌شرقی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
113 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان آذربایجان غربی سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
114 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان فارس سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
115 نگهداری، پشتیبانی و ارسال اطلاعات دستگاه ترددشمار برخط استان یزد سیستم های هوشمند حمل ونقل منطقه ای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای